045-7600080 info@ppb-limburg.nl

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PPB LIMBURG  B.V

 

Artikel 1. Definities

 • De praktijk PPB Limburg Parkstad B.V.
 • Eigenaar Holding MHW Vinken B.V.
 • De therapeut/ behandelaar: Degene die de therapie/ behandeling geeft
 • De cliënt: De wederpartij van de PPB Limburg Parkstad B.V
  Incidentele adviezen Diagnoses, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/ behandelaar in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
 • Traject Een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Op alle overeenkomsten tussen de behandelaar enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze  schriftelijk door de therapeut/ behandelaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 • Een overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 • Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de behandelaar schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 • Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen.
 • Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien: De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

 • Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd. Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/ behandelaar gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 • De behandelaar zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/ behandelaar daartoe verplicht is of de behandelaar toestemming heeft verkregen.
 • De behandelaar zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 • De behandelaar zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

 

 

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten, c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 • Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de behandelaar te worden voldaan. De factuur ontvangt u via beveiligde mail dezelfde dag, tevens kunt u de factuur inzien/ uploaden via uw persoonlijke beveiligde clientportal.
 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de behandelaar volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar te betalen.
  Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim.
 • De behandelaar is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.
 • De behandelaar zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.
 • De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.
 • Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De behandelaar geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische of psychische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelaar. De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de behandelaar mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de behandelaar voor schade voortvloeiend uit de door hem/ haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de behandelaar beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/ zij de behandelaar aansprakelijk wil stellen.
 • De behandelaar zal, zover het in zijn/ haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling  van een klacht.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de dienstverlening van de behandelaar is het Nederlands recht van toepassing.
 • In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

 

Heerlen, januari 2019.

Ingeschreven bij de KvK te Roermond:
PPB Limburg Parkstad B.V. onder nummer 75377047
Holding MHW Vinken B.V. onder nummer 75375753

 

Printbare versie Algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN PPB LIMBURG